** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  08 มิถุนายน 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00306
  ชื่อผู้แจ้ง :: พีรณัฐ                                                 หน่วยงาน :: กพร
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ลานเอนกประสงค์  อาคาร3                             
  เพื่อใช้ในการ :: เลือกตั้ง คกก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พม                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 8 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. - 8 มีนาคม 2566 เวลา 15:30:00 น.
  จำนวนคน : 80 คน
  อุปกรณ์โสต : เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 08-06-2023 / 23:25