** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  08 มิถุนายน 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00302
  ชื่อผู้แจ้ง :: ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ                                                 หน่วยงาน :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8                             
  เพื่อใช้ในการ :: แจกบัตรนักศึกษา                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. - 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น.
  จำนวนคน : 200 คน
  อุปกรณ์โสต : ไมค์สาย 2 ตัว,ไมค์ลอย 2 ตัว,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค,ระบบภาพ,Visualizer
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 08-06-2023 / 23:22