** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  31 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book003
  ชื่อผู้แจ้ง :: วิลาวัณย์                                                 หน่วยงาน :: สภามหาวิทยาลัย
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประชุมสภาวิชาการ                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30:31 น. - 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:31 น.
  จำนวนคน : 15 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค,ระบบภาพ,ไมค์ประชุม,อัดเสียง
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 31-05-2023 / 18:22