** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  08 มิถุนายน 2566                                                                         Book ID :: dru-Book0029
  ชื่อผู้แจ้ง :: อ.ดร.วิชุดา                                                 หน่วยงาน :: มนุษย์
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประกวดทำนองเสนาะ                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 18 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. - 18 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น.
  จำนวนคน : 10 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 08-06-2023 / 23:26