** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  19 เมษายน 2567                                                                         Book ID :: dru-Book00258
  ชื่อผู้แจ้ง :: ดร.อัศวิน                                                 หน่วยงาน :: คณะวิทยาการจัดการ
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: วิพากษ์หลักสูตร ป.โท + ป.เอก                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 19 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. - 19 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
  จำนวนคน : 15 คน
  อุปกรณ์โสต : ระบบภาพ,ไมค์ประชุม,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     ( )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 19-04-2024 / 02:41