** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00224
  ชื่อผู้แจ้ง :: กิตติศักดิ์ ลำปะละ                                                 หน่วยงาน :: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สนอ.
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 3 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. - 3 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น.
  จำนวนคน : 7 คน
  อุปกรณ์โสต : ระบบภาพ,ไมค์ประชุม,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 16:43