** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  19 เมษายน 2567                                                                         Book ID :: dru-Book00177
  ชื่อผู้แจ้ง :: พีรณัฐ ธิบดี                                                 หน่วยงาน :: กองพัฒนาระบบบริหาร
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น.
  จำนวนคน : 10 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     ( )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 19-04-2024 / 02:48