** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  08 มิถุนายน 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00164
  ชื่อผู้แจ้ง :: อ.เบญริสา                                                 หน่วยงาน :: คณะวิทยาการจัดการ
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: โรงอาหาร  อาคาร2                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประชุมกีฬาสีคณะวิทยาการจัดการ                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. - 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น.
  จำนวนคน : 150 คน
  อุปกรณ์โสต : เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 08-06-2023 / 23:07