** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00158
  ชื่อผู้แจ้ง :: ธุวพล คงน้อย                                                 หน่วยงาน :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประชุมกำหนดพื้นที่และจุดสถานที่ท่องเที่ยว บางกอกใหญ่                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. - 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น.
  จำนวนคน : 10 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 17:49