** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00149
  ชื่อผู้แจ้ง :: อ.วินัยธร                                                 หน่วยงาน :: ครุศาสตร์
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8                             
  เพื่อใช้ในการ :: อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 29 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. - 29 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
  จำนวนคน : 10 คน
  อุปกรณ์โสต : เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 16:56