** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  16 มิถุนายน 2567                                                                         Book ID :: dru-Book00146
  ชื่อผู้แจ้ง :: อ.วินัยธร                                                 หน่วยงาน :: ครุศาสตร์
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8                             
  เพื่อใช้ในการ :: อบรม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 22 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. - 22 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
  จำนวนคน : 10 คน
  อุปกรณ์โสต : เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     ( )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 16-06-2024 / 05:19