** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  08 มิถุนายน 2566                                                                         Book ID :: dru-Book0014
  ชื่อผู้แจ้ง :: นายศิริชัย สุรงค์เลิศ                                                 หน่วยงาน :: ศูนย์ภาษา
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8                             
  เพื่อใช้ในการ :: จัดสอบ DRU Test                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 25 มกราคม 2566 เวลา 09:30:22 น. - 25 มกราคม 2566 เวลา 16:30:22 น.
  จำนวนคน : 70 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 08-06-2023 / 21:52