** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  08 มิถุนายน 2566                                                                         Book ID :: dru-Book001
  ชื่อผู้แจ้ง :: ดร.กริช                                                 หน่วยงาน :: งานวิเทศสัมพันธ์
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ประชุมหารือเรื่องการรับนักศึกษาปริญญาตรี -โท-เอก จากกลุ่มประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา และบังกลาเทศ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. - 3 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:32 น.
  จำนวนคน : 15 คน
  อุปกรณ์โสต : ระบบภาพ,ไมค์ประชุม
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 08-06-2023 / 22:24