หน้าหลัก | ตารางผู้มาใช้บริการ

ตารางผู้มาใช้บริการ

ลำดับ เริ่ม สิ้นสุด ห้องประชุม เรื่อง สถานะ Print
435 26 เมษายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 28 เมษายน 2566 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองวิทยากรอบรมการเขียนหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
434 11 เมษายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 11 เมษายน 2566 เวลา 16:29:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมทบทวนเกณฑ์ SDGs
433 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ เพื่อต้อนรับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
432 24 เมษายน 3109 เวลา 08:30:00 น. 24 เมษายน 3109 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ไมค์สาย 2 ตัว,ไมค์ลอย 2 ตัว,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค,ระบบภาพ,Visualizer
431 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 21 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมร่วมกับจีน
430 29 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมเรื่องซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
429 21 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 มีนาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ซ่อมระบบห้องประชุม
428 29 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 29 มีนาคม 2566 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม คป คณะวิทยาการจัดการ
427 20 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ซ่อมบำรุงระบบห้องประชุมฯ
426 22 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่3/2566
425 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 28 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ปัจฉิมนิเทศ
424 18 เมษายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 18 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ การกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าปี 66
422 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สอบแข่งขัน)
421 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สอบคัดเลือก)
420 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
419 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
418 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
415 21 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 21 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
414 28 เมษายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 28 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมพัฒนา SOPs
413 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 27 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมพัฒนา SOPs
412 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 29 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
411 19 เมษายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 19 เมษายน 2566 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ PPP
410 26 เมษายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 28 เมษายน 2566 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมการเขียนหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
409 23 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 23 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ตรวจสอบระบบ
408 23 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 23 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ตรวจสอบระบบ
407 18 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
406 27 มีนาคม 2566 เวลา 12:01:00 น. 27 มีนาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองผู้ชี้แจงสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ
405 24 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
404 25 เมษายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 25 เมษายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการ
403 23 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ u2t for BCG การถ่ายภาพ + การจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
402 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 17 มีนาคม 2566 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมกับนักศึกษาจีน
401 24 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 24 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมบุคลากรประจำเดือน
400 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
399 14 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ แจกบัตรนักศึกษา
398 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รายงานตัวและปฐมนิเทศ
397 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
396 15 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 12:43:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมกำหนดการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
394 16 มีนาคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 16 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน PPP
393 13 มีนาคม 2566 เวลา 11:30:00 น. 13 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมโรงเรียนฝึกสอน
392 14 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานคณะ
391 21 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมสภาคนเมือง เขตธนบุรี
390 15 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมเตรียมข้อมูลและความพร้อมการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี
389 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 17 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1. การพัฒนามาตรฐานผลิณภัณท์ประเภทอาหาร (15 มี.ค.) 2. การเขียนแผนธุรกิจ business canva (16 มี.ค.) 3. การออกแบบฉลากสินค้าให้ตรงตามมาตารฐาน
388 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรบเชิงปฏิบัติการ storytelling
387 19 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 19 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การอ่านงบการเงินฯ
386 13 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 13 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ลานเอนกประสงค์ จัดโครงการผ้ามัดย้อม
385 31 มีนาคม 2566 เวลา 07:00:00 น. 31 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
384 5 เมษายน 2566 เวลา 09:30:00 น. 5 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีลบประมาณ 2566
383 5 เมษายน 2566 เวลา 09:30:00 น. 5 เมษายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีลบประมาณ 2566
381 15 มีนาคม 2566 เวลา 10:30:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สัมภาษณ์นักศึกษษปริญญาเอกออนไลน์
380 3 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 3 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุม
377 25 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 25 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม คป คณะวิทยาการจัดการ
375 2 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 2 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบห้องประชุม
374 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี จัดอบรมกระบี่กระบองและฝึกปฏิบัติ
373 7 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 7 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน U2T
372 19 เมษายน 2566 เวลา 12:00:00 น. 19 เมษายน 2566 เวลา 18:10:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
371 13 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 13 มีนาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับรองผู้ชี้แจงการประชุมสภามหาวิทยาลัย
370 26 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 26 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดงานอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมทุกชั้นปี
369 9 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 10 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. ลานเอนกประสงค์ เตรียมงานกิจกรรมของนักศึกษา
368 14 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย
367 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:01:00 น. 10 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี สัมมนาวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี
366 8 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:45:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุม สมศ ผ่านระบบประชุมทางไกล
365 22 มีนาคม 3109 เวลา 13:00:00 น. 22 มีนาคม 3109 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
364 9 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 9 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกฎหมาย
363 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมธนาคารทีเอ็มบีธนชาตินำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
362 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง
361 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
360 9 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 9 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี สัมมนาสังคมศึกษา
359 17 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 17 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
358 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
357 9 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 9 มีนาคม 2566 เวลา 17:01:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ งานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
356 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมของชุมชน
355 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ล้างเครื่องปรับอากาศ
354 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. โรงอาหาร ล้างเครื่องปรับอากาศ
353 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ล้างเครื่องปรับอากาศ
352 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:35:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:40:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมสภาวิชาการ วาระพิเศษ
351 2 มีนาคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 2 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่าน Zoom
350 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566
349 7 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 7 มีนาคม 2566 เวลา 00:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ตรวจสอบคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้ง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
348 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
347 1 มีนาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต
346 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00:00 น. 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒื
345 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
344 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00:00 น. 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
343 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
342 1 กันยายน 2566 เวลา 10:00:00 น. 1 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
341 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
340 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
339 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00:00 น. 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
338 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
337 7 เมษายน 2566 เวลา 10:00:00 น. 7 เมษายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
335 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
333 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับเสด็จออนไลน์
332 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาาณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
331 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
330 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับเสด็จออนไลน์
329 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30:00 น. 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง
328 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมกองกลาง
327 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับเสด็จออนไลน์
326 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับเสด็จออนไลน์
325 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับเสด็จออนไลน์
323 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับเสด็จออนไลน์
322 3 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 3 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอโครงการ
321 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการ ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
320 1 มีนาคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
319 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมย่านกะดีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
318 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 7 มีนาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ลานเอนกประสงค์ เตรียมกิจกรรมพิกุลเกมส์
317 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมสุขภาพ
316 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:30:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
315 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสรุปทำสื่อเขตคลองสาน-บางกอกใหญ่
314 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. ลานเอนกประสงค์ เลือกตั้งนายกสโมสร
313 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:04:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รับรองวิทยากร
312 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
311 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมรับสมัครสอบแข่งขันสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
310 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองวิทยากร
309 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:00:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมโครงการจริยธรรม
308 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมใบประกอบวิชาชีพครู และอบรมข้อบังคับฉบับใหม่
307 1 มีนาคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์ พม.สายวิชาการ โรงเรียนนสาธิต 3 อัตรา
306 8 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 15:30:00 น. ลานเอนกประสงค์ เลือกตั้ง คกก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พม
305 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม คกก เลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่าย พม
304 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ลานเอนกประสงค์ จัดนิทรรศการวันราชภัฏ 14 กุมภา
303 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ แจกบัตรนักศึกษา
302 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ แจกบัตรนักศึกษา
301 3 เมษายน 2566 เวลา 08:00:00 น. 5 เมษายน 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่ออบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
300 25 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมหลักสูตรโลจิสติกส์
299 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
298 27 มกราคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ หลักสูตรการเรียนต่อในปริญญาเอกในต่างประเทศ
297 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ตรวจสอบคุณวุฒ พม.สายวิชาการ รร.สาธิต
294 25 มกราคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 00:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนันสนุนวิชาการ
293 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อบรมการคิด นิเทศศาสตร์
292 27 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิลบัติการฯ
291 27 มกราคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 12:59:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม คกก เลือกตั้ง กรรมการกองทุนฝ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
290 8 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมสัมมนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
289 22 กุมภาพันธ์ 3109 เวลา 13:00:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 3109 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
288 18 มกราคม 2567 เวลา 08:30:00 น. 18 มกราคม 2567 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
287 21 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
286 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
285 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 19 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
284 21 กันยายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 21 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
283 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
282 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:03:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
281 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
280 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
279 20 เมษายน 2566 เวลา 08:30:00 น. 20 เมษายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
277 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
275 24 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 24 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมหารือพัฒนาหัวข้อวิจัยนวัตกรรม
274 23 มกราคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 23 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมหารือพัฒนาหัวข้อวิจัยนวัตกรรม
270 3 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 3 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม
269 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00:00 น. 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
268 19 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ CP All เข้าพบอธิการบดี
266 8 กุมภาพันธ์ 3109 เวลา 13:00:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 3109 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาคณาจารย์
265 20 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 20 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
264 25 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะอนุกรรมการกฏหมาย ครั้งที่ 1/2566
263 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
261 13 มกราคม 2566 เวลา 12:10:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
260 17 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 17 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ประจำเดือนมกราคม 2566
259 16 มกราคม 2566 เวลา 10:30:00 น. 16 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
258 19 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ วิพากษ์หลักสูตร ป.โท + ป.เอก
256 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม คกก คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2565
255 13 มกราคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 14:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมการดำเนินโครงการวิจัยอนุรักษ์ 4 เขต
254 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 5 เมษายน 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
253 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อบรมภาษาอังกฤษ
251 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อบรมการเขียน resume ภาษาอังกฤษ
249 31 มกราคม 2566 เวลา 13:30:00 น. 31 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้งที่2/2566 กับผู้บริหาร
248 1 มีนาคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 1 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพ
247 26 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 26 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ มรภ.กาญจนบุรี
246 25 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมคณะกรรมการกลางดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ใช้จอภาพเเละไมค์
245 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
242 12 มกราคม 2566 เวลา 21:00:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 12:09:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ หารือแนวการจัดการเรียนการสอน
241 18 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
240 9 มกราคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 9 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมจัดทำร่างแผนบริการวิชาการ
239 9 มกราคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 9 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมจัดทำร่างแผนบริการวิชาการ
238 30 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 30 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2
237 12 มกราคม 2566 เวลา 09:30:00 น. 12 มกราคม 2566 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
235 5 มกราคม 2566 เวลา 10:30:00 น. 5 มกราคม 2566 เวลา 14:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมเตรียมงานชุมชน
234 11 มกราคม 2566 เวลา 13:00:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุม คกก เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิ พม สายวิชาการ
233 30 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 30 มกราคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อบรมภาษาอังกฤษ
232 19 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 19 มกราคม 2566 เวลา 16:45:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ : การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)
231 11 มกราคม 2566 เวลา 10:01:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย
230 3 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 3 มกราคม 2566 เวลา 11:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Rj38
229 4 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
227 28 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ลานพิกุลจัน จัดงานพิธีวางพานพุ่ม
226 6 มกราคม 2566 เวลา 12:30:00 น. 6 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ
224 3 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 3 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1
223 5 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 5 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1
222 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมถอดบทเรียนการจัดงานท่องเที่ยว
220 10 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 10 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
219 10 มกราคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 10 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
218 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ จัดประชุมการดำเนินการจัด road show
217 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 28 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย
216 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 26 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร กรรมการตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์โสตฯ ประชุมหารือข้อสรุปในการตรวจรับ
215 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมหารือการลงนามความร่วมมือกับช่อง3
214 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ e-market
213 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
212 26 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. 26 ธันวาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
211 22 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
210 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมครูพี่เลี้ยง
209 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 24 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมครูพี่เลี้ยง
208 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบ
207 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ปรับปรุงระบบห้องประชุม
206 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 8 ฉบับ 2
205 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมดำเนินการงานประกันคุณภาพ Improvement Plan
204 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม
203 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
202 12 ธันวาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 12 ธันวาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
201 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
200 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:00:00 น. 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
199 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 11 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
198 9 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 9 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
197 11 กันยายน 2566 เวลา 11:00:00 น. 11 กันยายน 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
196 13 กันยายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 13 กันยายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
195 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 9 สิงหาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
194 15 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 15 สิงหาคม 2566 เวลา 18:10:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
193 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
192 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
191 12 มิถุนายน 2566 เวลา 11:00:00 น. 12 มิถุนายน 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
190 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00:00 น. 14 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
189 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00:00 น. 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
188 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:59:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
187 12 เมษายน 2566 เวลา 09:30:00 น. 12 เมษายน 2566 เวลา 16:50:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
186 10 เมษายน 2566 เวลา 10:57:00 น. 10 เมษายน 2566 เวลา 18:57:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
185 8 มีนาคม 2566 เวลา 09:45:00 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:56:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
184 13 มีนาคม 2566 เวลา 10:55:00 น. 13 มีนาคม 2566 เวลา 17:55:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองสภามหาวิทยาลัย
183 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:35:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
182 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:51:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองประชุมสภามหาวิทยาลัย
181 9 มกราคม 2566 เวลา 11:00:00 น. 9 มกราคม 2566 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภามหาวิทยาลัย
180 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 20 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ e-maketplace
179 11 มกราคม 2566 เวลา 08:45:00 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
178 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม
177 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
176 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:29:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมชุมชนย่านวังเดิม
175 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:45:00 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมการจัดทำข้อมูล EdPEx200
174 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ปรับปรุงระบบ
173 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ปรับปรุงระบบ
172 4 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 4 มกราคม 2566 เวลา 12:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมประกันคุณภาพคณะ
171 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม
170 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมขอจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมย่านวังเดิม
169 13 มกราคม 2566 เวลา 10:00:00 น. 13 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
168 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำเเหน่งทางวิชาการ
167 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมครูพี่เลี้ยง
166 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 23 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมครูพี่เลี้ยง
165 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมติดตามการกำหนดจุดสถานที่สำคัญ เขตบางกอกใหญ่
164 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. โรงอาหาร ประชุมกีฬาสีคณะวิทยาการจัดการ
163 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 8 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบห้องประชุม
162 25 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 25 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการสัมมนา การป้องกันภัยคุกคามภัยเบอร์ทางธุรกิจ
161 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 8 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
160 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. 2 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่งกรอง ระดับมหาวิทยาลัย
159 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมบุคลากร
158 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมกำหนดพื้นที่และจุดสถานที่ท่องเที่ยว บางกอกใหญ่
157 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09:09:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 12:43:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมชี้เเจงเกณฑ์ ITA 2566
156 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14:30:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ การประชุมสอบแข่งขัน พม.สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
155 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 2 ธันวาคม 2565 เวลา 18:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
154 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องประชุม
153 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องประชุม
152 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องประชุม
151 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 6 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ปรับปรุงระบบภาพ และเสียงห้องประชุม
150 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 04:34:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
149 29 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 29 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
148 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30:00 น. 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
147 29 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 29 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
146 22 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 22 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร อบรม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
145 15 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 15 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร อบรม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
144 22 มกราคม 2566 เวลา 08:30:00 น. 22 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
143 15 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 15 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรม การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
142 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ เพื่อประชุมออนไลน์กับมหาวิทยาลัยกว่างสี
141 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30:00 น. 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
140 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30:00 น. 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
139 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11:59:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
138 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุม
137 1 ธันวาคม 2565 เวลา 21:50:00 น. 2 ธันวาคม 2565 เวลา 16:08:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดและเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ ร.9
136 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30:00 น. 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่1/2566
135 14 ธันวาคม 2565 เวลา 00:00:00 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองวิทยากร
134 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 18 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการพัฒนาครูฯ
133 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 18 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองวิทยากร
132 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองวิทยากร
131 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 18 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาครูฯ
130 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการพัฒนาครูฯ
129 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาครูฯ
128 14 ธันวาคม 2565 เวลา 12:30:00 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาครูฯ
127 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการพัฒนาครูฯ
126 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการอบรมการพัฒนาความเป็นครูฯ
125 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ แบรนด์สินค้าให้ปัง
124 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน
123 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
122 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
120 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแาจารย์ รร.สาธิต
119 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
118 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
117 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00:00 น. 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมกำหนดการในการรับสมัครสอบแข่งขัน พม. สายสนับสนุนวิชาการ 1/2566
115 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน
113 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00:00 น. 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการ สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รร สาธิต
108 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
107 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมความร่วมมือกับประเทศแคนาดา
106 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:11:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:31:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สอบธรรมศึกษา ปี 2565
105 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ (ววน.) (Online)
104 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:45:00 น. 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมกับ อว. เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2566
103 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมแผนการประเมิน ITA นำร่อง
102 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 11
101 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp on Campus ฯ
100 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:00 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English Camp on campus ฯ
99 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุม
98 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
97 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30:00 น. 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สัมภาษณ์เด็กจีน
96 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30:00 น. 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะดำเนินงาน
95 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30:00 น. 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง
94 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ประชุมคณะวิทยาการจัดการ
93 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาคณาจารย์
92 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00:00 น. 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
91 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
90 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ซ่อมบำรุงระบบโสต
89 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:52:00 น. 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ซ่อมบำรุงระบบโสต
88 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ซ่อมบำรุงระบบโสต
87 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30:00 น. 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก (ผ่านระบบออนไลน์)
86 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ซ่อมบำรุงระบบโสต
85 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ซ่อมบำรุงระบบโสต
84 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร เชิญประชุมพิจารณากรรมการให้ทุนฯ และกรรมการจริยธรรมฯ
82 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:29:00 น. ลานพิกุลจัน จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565
80 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการ กบม.+พม.
79 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมติดตามงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะฯ
78 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ การสัมภาษณ์คณะกรรมการติดตามฯ
77 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ การสัมภาษณ์คณะกรรมการติดตามฯ
76 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ประชุมเปิดเครดิตน้ำมันเชื้อเพลิง
75 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30:00 น. 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16:04:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ การประชุมตรวจสอบคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย
74 28 ตุลาคม 3108 เวลา 09:00:00 น. 28 ตุลาคม 3108 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
73 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 26 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมยื่นขอจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ย่านกะดีจีน
72 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. 21 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ซ้อมดาวเดือน
71 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
70 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15:10:00 น. 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ สอบคัดเลือก /สอบแข่งขัน
69 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00:00 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ใช้ในการสอบสัมภาษณ์พนักงานหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มภธ.สป.
68 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30:00 น. 21 ตุลาคม 2565 เวลา 02:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
67 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. 20 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี ซ้อมดาวเดือน
65 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:49:00 น. 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:49:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ต้อนรับวิทยากร
64 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:31:00 น. 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:48:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร ต้อนรับวิทยากร
63 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:47:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมเกณฑ์ AUN-Q
62 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:46:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบรมเกณฑ์ AUN-QA
61 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการสมทบ
60 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการ
59 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13:53:00 น. 19 ตุลาคม 2565 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประชุมถอดบทเรียนและสะท้อนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
58 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมเปิดเครดิต บิ๊กซี แมคโคร
57 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 18 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมออนไลน์หารือกับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
56 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมแม็คโคร
55 18 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09:12:00 น. โรงอาหาร ตักบาตร ฟังธรรม
54 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 18 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2566
53 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อบรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
52 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14:02:00 น. 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
51 27 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รอบรองวิทยากร
50 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00:00 น. 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี พรีเซ็นต์จบ
49 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ เพื่อประชุม Start up ผู้สูงอายุ
48 12 ตุลาคม 2565 เวลา 20:30:00 น. 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเพชรราชภัฏ
47 12 ตุลาคม 2565 เวลา 20:30:00 น. 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเพชรราชภัฏ
46 10 ธันวาคม 2565 เวลา 20:30:00 น. 10 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี จัดโครงเพชรราชภัฏธนบุรี
45 27 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 27 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย
44 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา
43 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12:30:00 น. 31 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองผู้ชี้แจงสภามหาวิทยาลัย
42 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
41 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองผู้ทรงคุณวุฒิ
40 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประชุมคณะกรรมการ กบม.+พม.
39 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ เพื่อใช้บันทึกเทป โครงการผ้ามัดย้อม
38 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:31:00 น. 12 ตุลาคม 2565 เวลา 04:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดงานสวรรคต ร.9
37 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:34:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 04:34:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสถานที่และเตรียมงานงานสวรรคต ร.9
36 11 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. โรงอาหาร ทำบุญ ใส่บาตร
35 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
34 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ โครงการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
33 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ โครงการประกวดอ่านร้อยแก้ว
32 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07:30:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร โครงการประกวดอ่านร้อยแก้ว
31 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:23:00 น. 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
30 18 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประกวดอ่านทำนองเสนาะ
29 18 มกราคม 2566 เวลา 07:30:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประกวดทำนองเสนาะ
28 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07:30:00 น. 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ห้องประชุมรับรองวิทยากร รับรองวิทยากร
26 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
25 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย
24 19 ตุลาคม 2565 เวลา 12:30:00 น. 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุม
23 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 4 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ห้องออดิทอเรียม
22 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ระบบภาพและเสียง ห้องออดิทอเรียม
21 18 มกราคม 2566 เวลา 08:00:00 น. 18 มกราคม 2566 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ประกวดอ่านทำนองเสนาะ
20 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โครงการอบรมทำนองเสนาะ
17 8 มีนาคม 2566 เวลา 09:30:22 น. 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:22 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ DRU Test
15 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30:22 น. 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:22 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ DRU Test
14 25 มกราคม 2566 เวลา 09:30:22 น. 25 มกราคม 2566 เวลา 16:30:22 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ DRU Test
13 11 มกราคม 2566 เวลา 09:30:22 น. 11 มกราคม 2566 เวลา 16:30:22 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ DRU Test
12 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:22 น. 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:22 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ DRU Test
11 15 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:16 น. 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:16 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
10 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30:22 น. 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16:00:22 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
9 13 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00:27 น. 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17:00:27 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองผู้ชี้แจงสภาหาวิทยาลัย
8 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00:30 น. 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16:30:30 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบ DRU Test
7 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00:55 น. 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:55 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองผู้ชี้แจงสภามหาวิทยาลัย
6 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:55 น. 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:55 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
5 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30:42 น. 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:42 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
4 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:05 น. 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:05 น. ลานเอนกประสงค์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ จากคณาจารย์ประจำ 2565
3 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30:31 น. 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:31 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมสภาวิชาการ
2 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:36 น. 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:36 น. ห้องประชุมนพมาศ รับรองผู้ขี้แจงสภามหาวิทยาลัย
1 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น. 3 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00:32 น. ห้องประชุมนพมาศ ประชุมหารือเรื่องการรับนักศึกษาปริญญาตรี -โท-เอก จากกลุ่มประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา และบังกลาเทศ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี