ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
Information Technology Systems of Dhonburi Rajabhat University
e-Registrar ระบบบริการการศึกษา
เป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาจนถึงการออกปริญญาบัตร...
HR ระบบบริหารงานบุคลากรและงานเงินเดือน
ระบบบริหารงานบุคลากร และ งานเงินเดือน ...
e-Document ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป็นระบบจัดเก็บสำเนาเอกสารของให้อยู่ในรูปแบบ Digitalสารบรรณ ...
MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารช่วยจัดการและบริหารงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ...
EIS ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เป็นระบบที่ให้ข้อมูลที่สำคัญด้านสถิติ ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร...
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน

 
 
 
 
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4040