มาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดตำแหน่ง
  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
  (เฉพาะตำแหน่งที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
  1.ตำแหน่งวิชาการ
 

    1.1 ศาสตราจารย์

    1.2 รองศาสตราจารย์

    1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

    1.4 อาจารย์

  2.ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
   2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

   2.2 วิศวกรไฟฟ้า

           - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ 

           - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 : วันที่ 27 ก.ย.2554 (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)

   2.3 วิศวกรโยธา

           - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ 

           - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 : วันที่ 27 ก.ย.2554 (เฉพาะระดับปฏิบัติการ)

   2.4 สถาปนิก

           - ปฏิบัติการ

  3. ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
    3.1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.1.2 นิติกร

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.1.3 บริหารงานบุคคล

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.1.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.1.5 นักวิชาการพัสดุ

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.1.6 นักวิชาการสถิติ

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.1.7 นักวิเทศสัมพันธ์

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.2.1 นักวิชาการการเงินและบัญชี

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.2.2 นักตรวจสอบภายใน

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.3.1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.3.2 นักประชาสัมพันธ์

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.4.1 จิตวิทยา

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.5.1 วิศวกร

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.5.2 นักวิชาการช่างศิลป์

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.6.1 นักวิชาการศึกษา

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.6.2 บรรณารักษ์

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.6.3 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

           - เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.6.4 นักวิจัย

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

    3.6.4.1 เจ้าหน้าที่วิจัย

           - ชำนาญการ / ปฏิบัติการ

    3.6.5 นักเอกสารสนเทศ

          - เชี่ยวชาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ / ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ ปฏิบัติการ

  4. ตำแหน่งประเภททั่วไป
    4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.2.1 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.1 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.2 ช่างภาพ

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.3 ช่างพิมพ์

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.4 ช่างศิลป์

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.5 ช่างเขียนแบบ

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.6 ช่างไฟฟ้า

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.3.7 ช่างเทคนิค

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน

    4.4.1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

            -ชำนาญงานพิเศษ / ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน