O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564

กองนโยบายและแผน