O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี