O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 มาตรการและแนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี