O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี