O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลังและพัสดุ