O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี