O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

งานประกันคุณภาพการศึกษา
2 การแสดงขั้นตอนการจัดทำราคากลาง และการแสดงขั้นตอนขั้นตอนการจัดทำสัญญาซื้อขาย

กองคลังเเละพัสดุ
3 คู่มือการใช้ระบบ https://goo.gl/LNdE2c

กองคลังเเละพัสดุ
4 การให้ความรู้ การจัดการอบรม เอกสารช่วยตรวจสอบความถูกต้อง check list

กองคลังเเละพัสดุ