O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลังเเละพัสดุ