O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://human.dru.ac.th/document/ITA28.pdf

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 https://sci.dru.ac.th/sci.dru/ita/pdf/o28.pdf

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th/rdi/docdetail.php?docrecno=218

สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562
http://gg.gg/culturedruo28

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ https://manage.dru.ac.th/ita/ITAO28.pdf

คณะวิทยาการจัดการ