O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน http://office.dru.ac.th/office/kpr1.php

กองพัฒนาระบบบริหาร
2 แผนผังการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย https://research.dru.ac.th/rdi/docpicpdf/pdf/11_2018-01-02_200.pdf

สถาบันวิจัยและพัฒนา
3 คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณะวิทยาการจัดการ
4 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ https://bit.ly/2YaTSs1

กองพัฒนาระบบบริหาร
5 คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสําหรับอาจารย์ https://reg.dru.ac.th/2017/pdf/instructor.pdf

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ (สําหรับอาจารย์) https://it.dru.ac.th/assess/user_manual/manual_tacher.pdf

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ (สําหรับผู้บริหาร) https://it.dru.ac.th/assess/user_manual/manual_manager.pdf

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8 คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต http://office.dru.ac.th/office/ita/file/DRU-Internet131713.pdf

ศูนย์คอมพิวเตอร์