ตัวชี้วัด    การเปิดเผยข้อมูล
    O1   โครงสร้างหน่วยงาน
    O2   ข้อมูลผู้บริหาร
    O3   อำนาจหน้าที่
    O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    O5   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    O6   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    O7   ข่าวประชาสัมพันธ์
    O8   Q&A
    O9   Social Network
ตัวชี้วัด    การบริหารงาน
    O10   แผนดำเนินงานประจำปี
    O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    O13   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    O14   มาตรฐานการให้บริการ
    O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    O17   E-Service
ตัวชี้วัด    การบริหารการเงินงบประมาณ
    O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    O19   รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    O22   ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    O24   รายงานผลการซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัด    การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29   แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O30   ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
    O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด    การป้องกันการทุจริต
    O34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    O38   การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
    O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
    O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัด    มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    O43   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
    O44   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    O45   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O46   มาตรการป้องกันการรับสินบน
    O47   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    O48   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ