office.dru.ac.th       

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารอื่นๆ


หัวเรื่อง

 รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0003
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0004
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0005
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0006
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0007
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0008
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0009
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0010
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0011
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0012
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0013
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0014
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0016
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัตการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0017
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0018
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0019
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0020
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0021
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0022
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0053
 หัวข้อเอกสาร : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0054
 หัวข้อเอกสาร : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๒
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0055
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0056
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0057
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0058
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0059
 หัวข้อเอกสาร : กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0060
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0061
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0062
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0063
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำเเเหน่งทางวิชาการเเละการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ.2562
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0064
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0065
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0066
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0067
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0068
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0069
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0070
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0071
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมรธ.ว่าด้วย-คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมรภ.ธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0072
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0073
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0075
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0076
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0077
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๕ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0074
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0078
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๔ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0079
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๓ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0080
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๒ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0081
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๑ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0082
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0083
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0084
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0085
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0086
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0087
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0100
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0101
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0102
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0103
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0104
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0105
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0106
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0107
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0108
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0109
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0110
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0111
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640329-0153
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓)
 วันที่ : 2021-03-29
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640329-0151
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 วันที่ : 2021-03-29
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640329-0152
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-03-29
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0158
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0159
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0160
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0161
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0162
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0163
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0164
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0165
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0166
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0167
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0168
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0169
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0170
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640420-0186
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
 วันที่ : 2021-04-20
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640803-0212
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งและเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 วันที่ : 2021-08-03
 รายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งและเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640809-0214
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๘ - 9 ส.ค.64
 วันที่ : 2021-08-09
 รายละเอียด : ประกาศฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด - 9 ส.ค.64
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640831-0217
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๙ - Update 31 ส.ค. 64
 วันที่ : 2021-08-31
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640916-0219
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ - Update 15 ก.ย. 64
 วันที่ : 2021-09-16
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640930-0227
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ - Update 30 ก.ย. 64
 วันที่ : 2021-09-30
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC641012-0232
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ - Update 12 ต.ค.64
 วันที่ : 2021-10-12
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท