office.dru.ac.th
 วีดิโอ


หัวเรื่อง

 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640423-0189
 หัวข้อ : โครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
 วันที่ : 2021-04-23 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640104-0091
 หัวข้อ : ประชุมความพร้อมปฏิบัติงาน WFH 4 -31 มค64 (online)
 วันที่ : 2021-01-04 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640104-0090
 หัวข้อ : มาร์ชราชภัฏธนบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 วันที่ : 2021-01-03 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640118-0095
 หัวข้อ : การใช้งานระบบการคีย์ใบกำหนดภาระงาน ( Job Description)
 วันที่ : 2021-01-18 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640318-0149
 หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 วันที่ : 2021-03-18 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640616-0196
 หัวข้อ : ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (online) - 11 มิ.ย. 64
 วันที่ : 2021-06-11 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640618-0199
 หัวข้อ : ประชุม ติดตาม ทบทวนแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (online) - 18 มิ.ย. 64
 วันที่ : 2021-06-18 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640624-0200
 หัวข้อ : ประชุมติดตามดำเนินการเบิกจ่าย งบปี 2564 (online) - 22 มิ.ย. 2564
 วันที่ : 2021-06-22 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640625-0202
 หัวข้อ : ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการและแผนงานสำนักงานอธิการบดี (Online) - 25 มิ.ย. 2564
 วันที่ : 2021-06-25 รายละเอียดของวีดิโอ

 เลขที่ : DOC640730-0205
 หัวข้อ : หารือแนวปฏิบัติงานธุรการและรับส่งเรื่องช่วง WORK.FROM.HOME - 27 ก.ค. 64
 วันที่ : 2021-07-27