office.dru.ac.th

 สถิติ/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


สถิติการให้บริการ

 รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650407-0284
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ ประจำปี พ.ศ. 2565
 วันที่ : 2022-04-07
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650407-0285
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการห้องพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
 วันที่ : 2022-04-07
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650407-0286
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการด้านงานแนะแนวและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
 วันที่ : 2022-04-07
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650401-0278
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการด้านงานแนะแนวและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650407-0283
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการห้องพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
 วันที่ : 2022-04-07
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650407-0282
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ ประจำปี พ.ศ. 2564
 วันที่ : 2022-04-07
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640407-0180
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการผู้มารับบริการห้องพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2563
 วันที่ : 2021-04-07
 รายละเอียด : 4
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640407-0179
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการผู้มารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ ประจำปี พ.ศ. 2563
 วันที่ : 2021-04-07
 รายละเอียด : 5
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640409-0182
 หัวข้อเอกสาร : สถิติการให้บริการด้านงานแนะแนวและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
 วันที่ : 2021-04-09
 รายละเอียด : 6
 เปิด ไฟล์ประเภท


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650309-0265
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานแนะแนวให้คำปรึกษา ประจำปี 2564
 วันที่ : 2022-03-09
 รายละเอียด : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานแนะแนวให้คำปรึกษา ประจำปี 2564
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650425-0330
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานทหารและนักศึกษาวิชาทหาร (ขอผ่อนผันทหาร) ประจำปี 2564
 วันที่ : 2022-04-25
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650425-0331
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานทหารและนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปี 2564
 วันที่ : 2022-04-25
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650425-0333
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษาด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2564
 วันที่ : 2022-04-25
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650425-0334
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษาด้านงานพยาบาลและสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2564
 วันที่ : 2022-04-25
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640406-0176
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานทหารและนักศึกษาวิชาทหาร (ขอผ่อนผันทหาร) ประจำปี 2563
 วันที่ : 2021-04-06
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640406-0172
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานแนะแนวและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี 2563
 วันที่ : 2021-04-06
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640406-0173
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2563
 วันที่ : 2021-04-06
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640406-0174
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ (ฟิตเนส) ประจำปี 2563
 วันที่ : 2021-04-06
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640406-0175
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานพยาบาลและสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2563
 วันที่ : 2021-04-06
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640406-0177
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานทหารและนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปี 2563
 วันที่ : 2021-04-06
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640407-0178
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี พ.ศ.2563
 วันที่ : 2021-04-07
 รายละเอียด :
 เปิด ไฟล์ประเภท รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640409-0183
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2563
 วันที่ : 2021-04-09
 รายละเอียด : 7
 เปิด ไฟล์ประเภท