การพัฒนาองค์กรดิจิทัล (Digital Organization Development

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0452
 หัวข้อเอกสาร : พรบ.ปฏิบัติราชการอิเล็คทรอนิกส์
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0453
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0454
 หัวข้อเอกสาร : พรบ.ลายเช็นต์อิเล็คทรอนิกส์
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0455
 หัวข้อเอกสาร : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0456
 หัวข้อเอกสาร : มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0457
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660825-0458
 หัวข้อเอกสาร : พรบ.การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC660828-0466
 หัวข้อเอกสาร : รายงายติดตามผลการปฏิบัติงานตาม พรบ. ปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท