ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง อริยสัจ 4
   ท่ามกลางกระแสการพัฒนา สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงมีการพัฒนาหน่วยงานภายในทุกด้าน ทั้งด้านการบริการวิชาการ ด้านสังคมศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย สำนักงานอธิการบดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ต้องมีการปรับปรุงองค์กร เพื่อพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และภารกิจที่มากขึ้น ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด จากสภาวะการดังกล่าว สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ การเรียนรู้ภายในองค์กร โดยสร้างองค์ความรู้วิธีปฏิบัติงานตามภารกิจ ทั้งที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นเอกสาร (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในประสบการณ์ความชำนาญ (Tack Knowledge) จากผู้มีประสบการณ์ มาจัดเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยยึดหลัก อริยสัจ 4

สาระหน้ารู้

  • พระบรมราโชวาท
  • หลักการทรงงาน