ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ/ภาระงาน
   สายวิชาการ (ไฟล์ pdf)    |   
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1468/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
   รายงานการประชุมการจัดทำข้อตกลงร่วมกันฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2554
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2554
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราร้อยละของวงเงินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2554
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2552

พนักงานราชการ