สำนักงานอธิการบดี

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการ ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรอง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา
ข้อมูลเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานของบุคลากรในองกรค์
เพิ่มเติม...
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (เเบบ วิชาชีพ)
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ(เเบบคำขอ ทั่วไป)
แบบฟอร์มติดตามการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2561 -2562
แบบ กพอ. 03
แบบหลักฐานการมีส่วนร่วม กพอ.
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ. 2553
แบบฟอร์มการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แบบฟอร์มงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559
แบบเสนอรายละเอียดโครงการ ร.04
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปี 2558 - 2561
Font ไทยสารบัญ