สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สำนักงานอธิการบดี

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการ ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรอง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา
ข้อมูลเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานของบุคลากรในองกรค์
เพิ่มเติม...
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามงบราโชบาย ปี 2563
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (เเบบ วิชาชีพ)
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ(เเบบคำขอ ทั่วไป)
แบบฟอร์มติดตามการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2561 -2562
แบบ กพอ. 03
แบบหลักฐานการมีส่วนร่วม กพอ.
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ. 2553
แบบฟอร์มการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แบบฟอร์มงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559
แบบเสนอรายละเอียดโครงการ ร.04
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปี 2558 - 2561
Font ไทยสารบัญ