สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ปรัชญา
 
บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลสำฤทธิ์งานมีคุณภาพ
 
วิสัยทัศน์
 
มุ่งพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่มาตรฐานสากล
 
พันธกิจ
 
1. พัฒนาคุณภาพการบริการร่วมประสานประโยชน์ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างบูรณาการ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย