รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 11.09.2018 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 16:51:02   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                           662,029.66                 26,510.00               (127,825.70)               560,713.96 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 26,510.00                (26,510.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         3,722,890.40                 26,510.00               (219,458.75)             3,529,941.65 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     869,540.76             14,418,206.65            (14,400,353.16)               887,394.25 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                219,458.75                      0.00                219,458.75 
1101030112 เงินฝาก-Interface                 124,034,750.48             22,658,967.98                      0.00            146,693,718.46 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                  5,252,220.25                453,306.72             (1,278,304.00)             4,427,222.97 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                    156,529.49                      0.00                (77,172.73)                79,356.76 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         13,140.00             21,478,379.86            (21,237,240.40)               254,279.46 
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก                    903,462.75                277,584.38               (255,970.00)               925,077.13 
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf                1,494,270,451.51              4,311,356.12                      0.00          1,498,581,807.63 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00              2,364,701.88             (2,364,701.88)                     0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             1,246,412,648.54                430,870.06                      0.00          1,246,843,518.60 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf             (408,855,114.35)                     0.00                      0.00           (408,855,114.35)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00             10,200,000.00            (10,200,000.00)                     0.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface              585,297,711.69              1,612,833.43               (982,570.00)           585,927,975.12 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.             (392,544,518.77)             1,250,859.37                      0.00           (391,293,659.40)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf                  17,563,658.37                      0.00                      0.00             17,563,658.37 
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf              (17,358,120.65)                     0.00                      0.00            (17,358,120.65)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf               594,135,301.26             12,564,701.88                      0.00            606,700,003.14 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              9,689,756.86            (12,337,713.74)            (2,647,956.88)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (2,312,417.97)             9,870,454.06            (18,687,961.85)           (11,129,925.76)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (356,499.02)             1,504,472.94             (1,250,215.42)              (102,241.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (886,081.00)            31,294,759.68            (31,771,788.78)            (1,363,110.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 17,531.71                (17,531.71)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                289,524.21               (289,524.21)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 23,942.96                (23,942.96)                     0.00 
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (18,757,435.79)               358,233.95                      0.00            (18,399,201.84)
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 11.09.2018 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 16:51:02   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2112010199 เงินประกันอื่น                    (12,488,097.20)                     0.00                      0.00            (12,488,097.20)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                  (54,577.75)                     0.00                (43,482.64)               (98,060.39)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว               (218,663,670.28)                     0.00               (754,637.50)          (219,418,307.78)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,615,465.27)                     0.00                (42,050.00)            (1,657,515.27)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,922,195,533.21)                     0.00                      0.00         (1,922,195,533.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (707,741,698.33)                     0.00                      0.00           (707,741,698.33)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (48,200.00)                     0.00                      0.00                (48,200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                     (120,946,176.31)                     0.00                      0.00           (120,946,176.31)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                (3,436,430.00)                     0.00               (449,400.00)            (3,885,830.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา             (187,092,000.00)                     0.00            (35,148,890.00)          (222,240,890.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                        (5,705.00)                     0.00                 (2,889.00)                (8,594.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                      (6,451,955.49)                     0.00             (4,427,401.68)           (10,879,357.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (44,995,054.04)                     0.00             (4,946,524.67)           (49,941,578.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (251,073,623.68)                     0.00                      0.00           (251,073,623.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (33,607,190.28)                18,000.00             (4,376,646.85)           (37,965,837.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  (138,069,108.80)             6,559,195.00            (18,820,496.38)          (150,330,410.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                (6,136,132.82)                22,380.00             (2,261,782.81)            (8,375,535.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (68,281,908.58)                     0.00             (7,223,542.21)           (75,505,450.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (669,703.36)                     0.00               (219,458.75)              (889,162.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (2,855,894.33)                     0.00                (26,510.00)            (2,882,404.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                      (1,325,617.82)                     0.00                      0.00             (1,325,617.82)
4313010199 รายได้อื่น                         (1,647,123.53)                     0.00                (74,592.00)            (1,721,715.53)
5101010101 เงินเดือน                         145,248,117.70             21,417,740.00             (6,650,350.00)           160,015,507.70 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                    4,724,493.67                344,400.00                      0.00              5,068,893.67 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         2,558,920.00                118,150.00                      0.00              2,677,070.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                     10,155.42                  9,232.20                      0.00                 19,387.62 
5101010113 ค่าจ้าง                            20,309,097.11              2,045,798.33                      0.00             22,354,895.44 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 3,227,464.33                325,700.00                      0.00              3,553,164.33 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         39,263.06                  3,535.00                      0.00                 42,798.06 
5101010118 เงินรางวัล                                  0.00                  7,500.00                 (7,500.00)                     0.00 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  512,884.80                 58,705.20                      0.00                571,590.00 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                         769,327.20                 88,057.80                      0.00                857,385.00 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          82,341.30                  9,189.30                      0.00                 91,530.60 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      522,784.00                 53,500.00                      0.00                576,284.00 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 11.09.2018 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 16:51:02   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           737,433.34                111,531.41                      0.00                848,964.75 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   572,346.64                      0.00                      0.00                572,346.64 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                    18,961,096.00                      0.00                      0.00             18,961,096.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  177,800.00                 81,700.00                      0.00                259,500.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 2,396,431.50                295,852.50                      0.00              2,692,284.00 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                    297,845.65                 31,045.03                      0.00                328,890.68 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                    258,000.00                 28,000.00                      0.00                286,000.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      55,567.30                      0.00                      0.00                 55,567.30 
5101040102 บำนาญปกติ                          45,874,867.60              4,545,629.56                      0.00             50,420,497.16 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                   202,836.00                 20,283.60                      0.00                223,119.60 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                      5,138,298.60                501,989.46                      0.00              5,640,288.06 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                    1,008,370.00                321,193.35                      0.00              1,329,563.35 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      2,101,677.15                      0.00                      0.00              2,101,677.15 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                  178,992.00                      0.00                      0.00                178,992.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       750,180.00                 75,018.00                      0.00                825,198.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   41,550.00                 12,900.00                      0.00                 54,450.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                6,797,020.25                763,679.75                      0.00              7,560,700.00 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                1,063,915.51                 76,149.35                      0.00              1,140,064.86 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                  350,000.00                 40,000.00                      0.00                390,000.00 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                   479,139.39                 19,891.79                      0.00                499,031.18 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                    3,828,073.10                691,960.00                      0.00              4,520,033.10 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                  2,028,880.00                657,275.00                (30,000.00)             2,656,155.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                 1,347,860.68                444,142.80                      0.00              1,792,003.48 
5104010104 ค่าวัสดุ                           18,731,459.55              5,087,666.72                (29,462.95)            23,789,663.32 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   3,569,081.92              1,320,431.03               (216,593.00)             4,672,919.95 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         298,894.90                 70,045.96                      0.00                368,940.86 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               12,541,703.00              1,460,123.60                      0.00             14,001,826.60 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                           12,555,213.41                219,458.75                      0.00             12,774,672.16 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                   1,671,276.51                      0.00                      0.00              1,671,276.51 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                           143,854.06                      0.00                      0.00                143,854.06 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                  800,856.00                      0.00                      0.00                800,856.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                     261,393.00                 30,604.00                      0.00                291,997.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                      37,189.99                    323.14                      0.00                 37,513.13 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                1,032,843.00                132,440.26                      0.00              1,165,283.26 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                     2,040,300.00                248,600.00                      0.00              2,288,900.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   16,000.00                      0.00                      0.00                 16,000.00 
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก                8,997,698.17              1,432,810.03                      0.00             10,430,508.20 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                    1,389,709.56                162,300.00                 (2,880.00)             1,549,129.56 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 11.09.2018 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 16:51:02   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     4,485,109.69              2,542,473.81                      0.00              7,027,583.50 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                29,803,978.00              2,953,433.85                      0.00             32,757,411.85 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                   125,000.00                 12,500.00                      0.00                137,500.00 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                     1,055,085.16                215,898.95                      0.00              1,270,984.11 
5203010141 จำหน่าย-ค.interface                    13,132.90                     39.00                      0.00                 13,171.90 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     433,936.35                      0.00                      0.00                433,936.35 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  2,855,894.33                 26,510.00                      0.00              2,882,404.33 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.               120,994,376.31                      0.00                      0.00            120,994,376.31 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   669,703.36                219,458.75                      0.00                889,162.11 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Total Amount                                          0.00            201,303,875.73           (201,303,875.73)                     0.00