รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 09.11.2017 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 11:31:47   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                           714,833.85                179,900.52                    (37.00)               894,697.37 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,536,699.43                      0.00                      0.00              1,536,699.43 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   2,046,000.00             11,826,467.62            (13,830,467.62)                42,000.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030112 เงินฝาก-Interface                 152,532,847.60             16,461,114.05            (62,213,947.83)           106,780,013.82 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00              1,000,500.00                      0.00              1,000,500.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                  4,899,579.31                      0.00               (256,361.99)             4,643,217.32 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             11,826,467.62            (11,826,467.62)                     0.00 
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก                          0.00                 57,951.00                      0.00                 57,951.00 
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf                  939,341,386.57            582,444,459.21                      0.00          1,521,785,845.78 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         2,938,155.73                      0.00             (2,938,155.73)                     0.00 
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface                519,646,621.39                      0.00           (519,646,621.39)                     0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00             57,126,106.26            (57,126,106.26)                     0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             1,250,725,333.54              1,387,315.00                      0.00          1,252,112,648.54 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf             (408,855,114.35)                     0.00                      0.00           (408,855,114.35)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00              2,842,500.00             (2,842,500.00)                     0.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface              557,364,898.20              2,338,485.00                      0.00            559,703,383.20 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.             (394,844,752.58)                     0.00                      0.00           (394,844,752.58)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf                  22,342,258.37                      0.00                      0.00             22,342,258.37 
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf              (22,200,920.65)                     0.00                      0.00            (22,200,920.65)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf               360,023,711.25             59,968,606.26             (3,790,000.00)           416,202,317.51 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (92,555.00)            15,326,183.34            (45,700,885.01)           (30,467,256.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             45,700,885.01            (59,968,606.26)           (14,267,721.25)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก                 (860,000.00)                     0.00                      0.00               (860,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00              3,272,628.61             (3,376,854.89)              (104,226.28)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (2,046,000.00)            25,192,991.83            (23,188,991.83)               (42,000.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                425,091.62               (425,091.62)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                143,790.36               (143,790.36)                     0.00 
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                   (15,000.00)                15,000.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                     (9,744,628.14)               202,054.00                      0.00             (9,542,574.14)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (10,716,697.77)                     0.00               (426,987.55)           (11,143,685.32)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 09.11.2017 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 11:31:47   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                 (127,549.08)                99,786.42                      0.00                (27,762.66)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว               (333,107,610.86)                30,000.00             (1,556,248.36)          (334,633,859.22)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,564,265.27)                     0.00                      0.00             (1,564,265.27)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (195,612,464.30)                     0.00                      0.00           (195,612,464.30)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,726,583,068.91)                     0.00                      0.00         (1,726,583,068.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (707,741,698.33)                     0.00                      0.00           (707,741,698.33)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                         0.00                      0.00               (120,000.00)              (120,000.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา                        0.00                      0.00            (18,595,960.00)           (18,595,960.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                 45,470.06             (5,000,652.14)            (4,955,182.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00            (15,233,628.34)           (15,233,628.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00             (3,658,878.10)            (3,658,878.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                             0.00                      0.00            (10,427,136.45)           (10,427,136.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00             (7,512,978.81)            (7,512,978.81)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4313010199 รายได้อื่น                                  0.00                      0.00                (34,380.00)               (34,380.00)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00             14,506,052.08                      0.00             14,506,052.08 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                            0.00              1,061,040.76                      0.00              1,061,040.76 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                390,520.00                      0.00                390,520.00 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              2,134,252.26                      0.00              2,134,252.26 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00                314,861.29                      0.00                314,861.29 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                  1,495.16                      0.00                  1,495.16 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 49,608.20                      0.00                 49,608.20 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 74,412.30                      0.00                 74,412.30 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                  7,902.60                      0.00                  7,902.60 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 56,375.00                      0.00                 56,375.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                 98,000.00                      0.00                 98,000.00 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                         0.00                491,066.64                      0.00                491,066.64 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                343,371.50                      0.00                343,371.50 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                          0.00                 10,071.53                      0.00                 10,071.53 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                          0.00                 18,000.00                      0.00                 18,000.00 
5101040102 บำนาญปกติ                                   0.00              4,589,657.40                      0.00              4,589,657.40 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                         0.00                 20,283.60                      0.00                 20,283.60 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                              0.00                515,145.46                      0.00                515,145.46 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                              0.00              1,000,000.00                      0.00              1,000,000.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                             0.00                 75,018.00                      0.00                 75,018.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                        0.00                781,579.75                      0.00                781,579.75 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                        0.00                 94,154.75                      0.00                 94,154.75 
                                                       รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน                              Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH                                รหัสหน่วยงาน A132                                    Report date  : 09.11.2017 
User name     : A132E01                                       ม.ราชภัฏธนบุรี                                      Report Time  : 11:31:47   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                        0.00                 38,000.00                      0.00                 38,000.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              2,938,155.73                      0.00              2,938,155.73 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00              1,880,552.07                      0.00              1,880,552.07 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                211,125.29                      0.00                211,125.29 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 64,200.00                      0.00                 64,200.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                 46,400.00                      0.00                 46,400.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                         0.00                104,180.00                      0.00                104,180.00 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                         0.00                 12,500.00                      0.00                 12,500.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Total Amount                                          0.00            869,841,735.16           (869,841,735.16)                     0.00