รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน A132 ม.ราชภัฏธนบุรี                             Report date  : 04.05.2017 
User name     : A132E01                        หน่วยเบิกจ่าย 000002013200000 ม.ราชภัฏธนบุรี                       Report Time  : 09:15:21   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00            114,813,242.05           (114,813,242.05)                     0.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00            114,813,242.05           (114,813,242.05)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00            114,756,360.00           (114,756,360.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,996,332.31                  5,530.00                (88,617.85)             1,913,244.46 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     707,083.01            138,976,815.75           (128,872,395.76)            10,811,503.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     27,493.90                 88,617.85                      0.00                116,111.75 
1101030112 เงินฝาก-Interface                   4,707,297.52                      0.00                      0.00              4,707,297.52 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         29,733.00            140,596,773.20           (139,264,033.60)             1,362,472.60 
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf                    1,577,670.61                      0.00                      0.00              1,577,670.61 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00             11,425,221.25            (11,425,221.25)                     0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf               820,561,519.81                      0.00                      0.00            820,561,519.81 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf             (334,416,229.97)                     0.00                      0.00           (334,416,229.97)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00              1,886,673.22             (1,886,673.22)                     0.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface              350,403,700.70              1,880,360.22                      0.00            352,284,060.92 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.             (270,151,826.17)                     0.00                      0.00           (270,151,826.17)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf                   9,422,193.17                      0.00                      0.00              9,422,193.17 
1209030102 IntanA/s คสส-Interf                (8,713,771.87)                     0.00                      0.00             (8,713,771.87)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf               557,442,305.73             11,425,221.25                      0.00            568,867,526.98 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                    (115,097.00)            13,307,457.74            (25,612,892.79)           (12,420,532.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ               (15,099,685.09)            25,432,969.54            (13,928,225.87)            (3,594,941.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                (1,419,992.42)             2,451,677.87             (2,702,314.71)            (1,670,629.26)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (764,309.91)           138,337,623.38           (149,943,704.82)           (12,370,391.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  3,057.66                 (3,057.66)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                130,120.53               (130,120.53)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                115,860.76               (115,860.76)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                     (5,514,992.01)                     0.00                 (5,530.00)            (5,520,522.01)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,590,501.63)                88,617.85                      0.00             (1,501,883.78)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00            114,756,360.00           (114,756,360.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (19,425.95)                     0.00                      0.00                (19,425.95)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ              1,445,203,353.17                      0.00                      0.00          1,445,203,353.17 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,730,962,213.65)                     0.00                      0.00         (1,730,962,213.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (707,741,698.33)                     0.00                      0.00           (707,741,698.33)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน A132 ม.ราชภัฏธนบุรี                             Report date  : 04.05.2017 
User name     : A132E01                        หน่วยเบิกจ่าย 000002013200000 ม.ราชภัฏธนบุรี                       Report Time  : 09:15:21   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (99,622.59)                     0.00                (51,352.05)              (150,974.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (26,888,715.58)                     0.00             (4,418,091.00)           (31,306,806.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (110,514,116.02)                     0.00            (11,425,221.25)          (121,939,337.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                 (19,693,899.99)                 4,200.00             (4,794,523.02)           (24,484,223.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                   (83,610,482.27)                     0.00           (136,658,645.52)          (220,269,127.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                (3,339,775.59)               194,400.00             (1,008,796.61)            (4,154,172.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (53,034,998.82)                     0.00             (6,904,377.58)           (59,939,376.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,196,693.66)                     0.00                (88,617.85)            (1,285,311.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (917,699.16)                     0.00                 (5,530.00)              (923,229.16)
5101010101 เงินเดือน                          22,472,317.11              3,676,130.00                      0.00             26,148,447.11 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                    2,179,064.48                254,800.00                      0.00              2,433,864.48 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                     47,551.56                      0.00                      0.00                 47,551.56 
5101010113 ค่าจ้าง                             3,317,341.42                537,690.00                      0.00              3,855,031.42 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                62,027,169.74             10,346,480.00                 (6,660.00)            72,366,989.74 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          4,236.29                  1,545.00                      0.00                  5,781.29 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  308,114.40                 51,352.40                      0.00                359,466.80 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                         462,171.60                 77,028.60                      0.00                539,200.20 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          46,492.20                  7,748.70                      0.00                 54,240.90 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    1,638,212.00                273,587.00                      0.00              1,911,799.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           583,690.32                 87,000.00                      0.00                670,690.32 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   304,800.00                 50,800.00                      0.00                355,600.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                    14,400,000.00            126,224,670.00           (114,749,700.00)            25,874,970.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  133,776.50                      0.00                      0.00                133,776.50 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 1,701,294.50                228,318.00                      0.00              1,929,612.50 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                    847,387.42                      0.00                      0.00                847,387.42 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                     22,000.00                 10,000.00                      0.00                 32,000.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      10,396.00                      0.00                      0.00                 10,396.00 
5101040102 บำนาญปกติ                          26,539,331.16              4,417,075.86                      0.00             30,956,407.02 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                   121,701.60                 20,283.60                      0.00                141,985.20 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                      3,157,208.76                522,964.46                      0.00              3,680,173.22 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      1,783,359.50                      0.00                      0.00              1,783,359.50 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                       447,438.00                 74,573.00                      0.00                522,011.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   21,600.00                      0.00                      0.00                 21,600.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                4,325,391.50                573,136.00                      0.00              4,898,527.50 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                  342,102.36                      0.00                      0.00                342,102.36 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                  158,000.00                 26,000.00                      0.00                184,000.00 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                    26,686.00                      0.00                      0.00                 26,686.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                      284,845.00                 22,150.00                      0.00                306,995.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน A132 ม.ราชภัฏธนบุรี                             Report date  : 04.05.2017 
User name     : A132E01                        หน่วยเบิกจ่าย 000002013200000 ม.ราชภัฏธนบุรี                       Report Time  : 09:15:21   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                  1,456,305.00                592,410.00               (194,400.00)             1,854,315.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    35,339.98                  6,680.00                      0.00                 42,019.98 
5104010104 ค่าวัสดุ                            7,252,319.27                354,028.98                 (4,200.00)             7,602,148.25 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   1,475,079.60                 52,825.90                      0.00              1,527,905.50 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  452,755.00                 92,555.00                      0.00                545,310.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            8,756,577.27              1,670,629.26                      0.00             10,427,206.53 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                   1,062,281.95                171,595.45                      0.00              1,233,877.40 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            46,065.81                      0.00                      0.00                 46,065.81 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                  800,000.00                      0.00                      0.00                800,000.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                     170,889.00                 22,636.00                      0.00                193,525.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                1,487,928.20                  6,313.00                      0.00              1,494,241.20 
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                    1,250,991.73                 37,883.20                      0.00              1,288,874.93 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     3,756,270.94                 83,316.32                      0.00              3,839,587.26 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                   425,200.00              2,450,300.00                      0.00              2,875,500.00 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                    67,200.00                 11,200.00                      0.00                 78,400.00 
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น                          33,650.00                      0.00                      0.00                 33,650.00 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                     5,243,705.00                      0.00                      0.00              5,243,705.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      26,811.17            114,756,360.00                      0.00            114,783,171.17 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    917,699.16                  5,530.00                      0.00                923,229.16 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                    99,622.59                 51,352.05                      0.00                150,974.64 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,196,693.66                 88,617.85                      0.00              1,285,311.51 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00          1,213,427,967.80         (1,213,427,967.80)                     0.00