ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๕.pdf

Total 41 Record : 2 Page : << Back [ 1 ] 2