111

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
 
 [2016-12-23]  ปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ภาคเรียนที่2/2559    

ประชาสัมพันธ์

 
 
 [2017-10-16]  Reprofile มรภ.ธนบุรี ผ่านสภามหาวิทยาลัย    
 [2017-09-26]  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
 [2017-08-23]  เอกสารการบรรยาย.รศ.ดร.ทิพวรรณ - งบประมาณเชิงบูรณาการ 25สค60    
 [2017-08-17]  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 [2017-07-26]  แบบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2561    
 [2017-07-26]  กรอบยุทธศาสตร์ มรภ.    
 [2017-07-26]  แนวทางการดำเนินงานของ มรภ เพื่อสนองพระราโชบาย    

Downloads

 
 
 [2018-02-13]  แบบรายงานการประเมินตนเอง    
 [2017-10-16]  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2561    
 [2017-07-26]  แบบ ร04    
 [2016-11-03]  แบบฟอร์มแผนบูรณาการ - โครงการ    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (4)    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (3)    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (2)    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (1)    
 [2016-10-07]  แผนยุทธศาสตร์ (reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
 [2016-09-27]  แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 [2016-09-27]  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
 [2016-07-04]  สรุปรายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ.2560    
 [2016-07-04]  รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560