กองนโยบายและแผน

Policy and Planning Divition


 ดาวน์โหลด
 
 [2018-08-02]  แบบฟอร์มแผนความต้องงบลงทุนปี 2562-2566    
 [2018-07-12]  คำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
 [2018-07-12]  แบบเสนอรายละเอียดโครงการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562    
 [2018-06-15]  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระดับคณะ หน่วยงาน    
 [2018-02-13]  แบบรายงานการประเมินตนเอง    
 [2017-10-16]  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปี 2561    
 [2017-07-26]  แบบ ร04    
 [2016-11-03]  แบบฟอร์มแผนบูรณาการ - โครงการ    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (4)    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (3)    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (2)    
 [2016-10-07]  เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (1)    
 [2016-09-27]  แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 [2016-09-27]  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
 [2016-07-04]  สรุปรายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ.2560