สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.
มุ่งนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน และการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.
มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของการบริหารและจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ
3.
มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรม พร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.
มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ โดยเอื้อประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน
5.
มุ่งประสานความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก
6.
มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7.
มุ่งให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการหรือผู้ติดต่อได้รับบริการที่ดี
 
เป้าหมาย
1.
บริหารและจัดการคุณภาพงานอาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ  มีความสะดวกสบาย และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน
2.
บริหารและจัดระบบงานพัสดุให้สนองตอบความต้องการของคณาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ อย่างครบถ้วน ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานวิชาการและงานส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการอื่นๆ
3.
บริหารและจัดระบบการเงินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการ และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
4.
บริหารและจัดการงานธุรการและเลขานุการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
5.
บริหารงานการเจ้าหน้าที่ให้มีข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย สามารถให้บริการในด้านสิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน