ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP
อ่าน 755 ครั้ง
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ...
อ่าน 77 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลระบบคำของบประมาณ ปร...
อ่าน 103 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR14 ส...
อ่าน 138 ครั้ง
ประชุมเตรียมวิพากษ์ SAR13
อ่าน 270 ครั้ง
ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และแต่งตั้งคณะ...
อ่าน 233 ครั้ง
จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
อ่าน 221 ครั้ง
บริจาคเลือด
อ่าน 58 ครั้ง
อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างแบ...
อ่าน 54 ครั้ง
อบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 185
อ่าน 36 ครั้ง
ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีการศึก...
อ่าน 35 ครั้ง
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก...
อ่าน 29 ครั้ง
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกราชภัฏธนบ...
อ่าน 26 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาบุคลากร “พระนครเกมส์...
อ่าน 28 ครั้ง
จิตอาสา-จิตราชภัฏ
อ่าน 28 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อม
อ่าน 27 ครั้ง
ร่วมตรวจสถานศึกษาปลอดเหล้านำร่อง
อ่าน 28 ครั้ง
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสะอาด (คอรัป “ฉั...
อ่าน 27 ครั้ง
SAR 12 สำนักงานอธิการบดี
อ่าน 34 ครั้ง
กองนโยบายและแผน จัดการประชุม
อ่าน 583 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดีประชุมการประเมิน...
อ่าน 511 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏ...
อ่าน 519 ครั้ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อ่าน 507 ครั้ง