ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP
อ่าน 724 ครั้ง
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ...
อ่าน 57 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลระบบคำของบประมาณ ปร...
อ่าน 79 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR14 ส...
อ่าน 117 ครั้ง
ประชุมเตรียมวิพากษ์ SAR13
อ่าน 267 ครั้ง
ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และแต่งตั้งคณะ...
อ่าน 230 ครั้ง
จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
อ่าน 218 ครั้ง
บริจาคเลือด
อ่าน 54 ครั้ง
อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างแบ...
อ่าน 51 ครั้ง
อบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 185
อ่าน 33 ครั้ง
ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีการศึก...
อ่าน 32 ครั้ง
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก...
อ่าน 26 ครั้ง
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกราชภัฏธนบ...
อ่าน 23 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาบุคลากร “พระนครเกมส์...
อ่าน 25 ครั้ง
จิตอาสา-จิตราชภัฏ
อ่าน 25 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อม
อ่าน 24 ครั้ง
ร่วมตรวจสถานศึกษาปลอดเหล้านำร่อง
อ่าน 25 ครั้ง
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสะอาด (คอรัป “ฉั...
อ่าน 24 ครั้ง
SAR 12 สำนักงานอธิการบดี
อ่าน 31 ครั้ง
กองนโยบายและแผน จัดการประชุม
อ่าน 580 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดีประชุมการประเมิน...
อ่าน 508 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏ...
อ่าน 516 ครั้ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อ่าน 504 ครั้ง