O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ http://office.dru.ac.th/office/ita/file/O48.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี