O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง นโยบายแนวทางการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน https://www.dru.ac.th/corruption/uploads/docs/2018/policy_doing_2018.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี