O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด มีการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นทั้งวาระในการประชุม และมีการสอบถามถึงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานอธิการบดี
2 ผู้บริหารสูงสุดมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการกล่าวเปิดงาน พร้อม ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยที่ผู้บริหารสูงสุดมีการอธิบายความสำคัญต่างๆ โดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นหลักในการทำงาน https://www.facebook.com/managementscience.dru/posts/951811898362374

คณะวิทยาการจัดการ
3 ผู้บริหารสูงสุดมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการกล่าวเปิดงาน พร้อม ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยที่ผู้บริหารสูงสุดมีการอธิบายความสำคัญต่างๆ โดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นหลัก https://www.facebook.com/pg/PR.DRU.BKK/photos/?tab=album&album_id=1189756781190467

งานประชาสัมพันธ์
4 ผู้บริหารสูงสุดมีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการกล่าวเปิดงาน พร้อม ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยที่ผู้บริหารสูงสุดมีการอธิบายความสำคัญต่างๆ โดยเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นหลัก https://www.facebook.com/pg/PRDRUSP/photos/?tab=album&album_id=1939149246394834

งานประชาสัมพันธ์
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2562 http://ita.dru.ac.th/uploads/docs/2019/ita_mandate_2019.pdf

กองนโยบายและแผน
6 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี https://www.dru.ac.th/corruption/uploads/docs/2018/declaration_thai_2561.pdf

สำนักงานอธิการบดี
7 อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม http://gg.gg/035-1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม