O29 แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 แนวทางปฏฺบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กลุ่มงานกฎหมายเเละวินัย
2 หลักเกณฑ์ และเเนวปฏฺบัติการจัดการข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กลุ่มงานกฎหมายเเละวินัย