O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://office.dru.ac.th/office/Academic_Positions.php

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรอง http://office.dru.ac.th/office/Mydata/dru_announce_001.pdf

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3 ระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา http://office.dru.ac.th/office/Mydata/Regulation.pdf

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4 ข้อมูลเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานของบุคลากร ในองค์กร http://office.dru.ac.th/office/DRU_Worktravel/index.php

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

กองพัฒนาระบบบริหาร
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

กองพัฒนาระบบบริหาร
7 กรอบอัตราตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

กองพัฒนาระบบบริหาร
8 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ office.dru.ac.th/office/regulation/file/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี%20ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น%20พ.ศ.๒๕๖๐.pdf

กองพัฒนาระบบบริหาร
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน http://office.dru.ac.th/office/DRU_Evaluation_Staff_Salaries/

กองพัฒนาระบบบริหาร
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ในข้อที่ 6

กองพัฒนาระบบบริหาร
11 ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

กองพัฒนาระบบบริหาร
12 ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

กองพัฒนาระบบบริหาร