O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
No ข้อมูล Link หน่วยงาน/ผู้ดูแล ไฟล์แนบ
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม https://www.dru.ac.th/drunews/activity/
https://www.dru.ac.th/drunews/Newsletter/
งานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด
2 คณะครุศาสตร์ http://edu.dru.ac.th/

คณะครุศาสตร์
3 คณะวิทยาการจัดการ https://manage.dru.ac.th/

คณะวิทยาการจัดการ
4 1. เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://human.dru.ac.th/
https://www.facebook.com/dru.ac.th/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://sci.dru.ac.th/sci.dru/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th/rdi/

สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ https://reg.dru.ac.th/

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arc.dru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.dru.ac.th/drunews/

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10 สำนักงานอธิการบดี http://office.dru.ac.th/

สำนักงานอธิการบดี
11 ศูนย์ภาษา http://lc.dru.ac.th/

ศูนย์ภาษา
12 โครงการบัณฑิตศึกษา https://grad.dru.ac.th/

โครงการบัณฑิตศึกษา
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ http://sp.dru.ac.th/new/?

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ