สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


Integruty and Transparency Assessment
ตัวชี้วัด 3.1 การรับสินบน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน