สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย
Fjords
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
Fjords
ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Fjords
นายยศ บุญญสถิตย์
Fjords
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
Fjords
รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
Fjords
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
Fjords
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
Fjords
รศ.ธีรวัฒน์ นาคะบุตร
Fjords
นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม
Fjords
นายสำราญ ถาวรายุศม์
Fjords
นายสุโข วุฑฒิโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
Fjords
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
Fjords
ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
Fjords
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
Fjords
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
Fjords
ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
Fjords
ดร.พรศิริ กองนวล
Fjords
ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
Fjords
ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
Fjords
ดร.วาสนา สังข์พุ่ม
Fjords
ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง
Fjords
ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
Fjords
อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร